ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ  ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ  ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠲᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ 
ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ > ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ > ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠬ᠋ᠣᠯ
  ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠢ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠢ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠢ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠮᠠᠨ ᠤ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ